dilluns, 25 de gener de 2016

VII CICLE L'AVENTURA D'EDUCAR EN FAMÍLIA

Torna com cada any un nou cicle de conferències al Palau de Congressos d'Eivissa (Santa Eulària del Riu) organitzat per l'Ajuntament de Santa Eulària i el Servei d'Orientació Familiar.

divendres, 8 de gener de 2016

AJUDES MENJADOR
BENVOLGUDES FAMÍLIES:

Us informem que s’han convocat ajudes individualitzades de menjador per als alumnes no universitaris de l’etapa d’Educació Infantil I Primària  per al present curs 2015/16.
Aquestes ajudes tenen per objecte ajudar als alumnes que tinguin més dificultats per assolir el pagament d’aquest servei.
El termini per presentar aquesta sol·licitud és fins dia 22 de gener de 2016.

Beneficiaris:

  • Són beneficiaris dels ajuts els alumnes usuaris del servei de menjador en els quals concorren determinades circumstàncies socioeconòmiques o de transport.  
  • Beneficiaris directes i per barem.

Requisits:

  • Utilitzar de forma permanent el menjador escolar (un mínim del  50% de dies).
  • Haver presentat la sol·licitud en un imprès formalitzat que es  pot trobar a la pàgina web oficial (http://dgplacen.caib.es) o recollir en la secretaria d’aquest centre i la documentació requerida en el termini establert.

Documentació a presentar:

-       Les sol·licituds:  per obtenir les ajudes de menjador s’han de formalitzar en un imprès normalitzat.
-       Els sol·licitants han d’aportar, juntament amb la sol·licitud emplenada,  el DNI en vigor, NIF o, en cas de ser estrangers, NIE, de tots els membres computables de la unitat familiar que tinguessin 16 o més anys en data 31 de desembre de 2015.
-       La declaració responsable dels pares o tutors del beneficiari que exposi que no estan sotmesos a cap supòsit de prohibició per ser beneficiaris de subvencions (annex 6).
-       L’autorització al centre per gestionar l’ajuda de menjador escolar (annex 4)
-       Per a l’obtenció de punts per criteri de renda anual de la unitat familiar (annex 5) d’autorització a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears. És obligatorio omplir-lo.
-       Fotocòpia del llibre de família amb tots els seus components, en els casos de nul·litat, separació o divorci s’ha d’acompanyar de la sentència judicial que ho declari. Les separacions de fet han d’acreditar-se mitjançant qualsevol documentació que ho demostri.
-       Certificat de convivència a efectes de computar els membres de la unitat familiar.

a) Per obtenir punts per criteris familiars:

·         Per família nombrosa, s’ha de lliurar la fotocòpia del carnet de família nombrosa o la documentació acreditativa a l’efecte, vigent a 31 de desembre de 2013.
·         Per membres de la unitat familiar afectats per discapacitats físiques o psíquiques, s’ha de presentar el certificat expedit per l’organisme oficial  que acrediti les circumstàncies físiques o psíquiques de la malaltia o discapacitat.
·         Per infant en acolliment, s’ha de lliurar la documentació acreditativa de l’acolliment.
·         Per família monoparental, s’ha de lliurar la documentació acreditativa de la monoparentalitat (Còpia compulsada del Llibre de Família on consti un sol progenitor).
·         Per dos o més infants que facin ús del menjador escolar, basta comunicar-ho a la sol·licitud d’ajudes de menjador.

c) Per obtenir punts relatius a condicions socio-familiars desfavorables:
El centre requerirà la documentació que consideri oportuna per justificar la situació sociofamiliar al·legada per la persona sol·licitant.

Els impresos de la sol·licitud els podeu passar a recollir i entregar  a la secretaria del centre, de 9  a 9:50 hores diàriament.

Per qualsevol dubte consulteu en secretaria del centre.
               
Santa Gertrudis, 8 de gener 2016.
                L’equip directiu.