dijous, 27 de gener de 2011

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L'AMIPA

El proper divendres 28 de gener a les 20:00h. a la biblioteca de l'escola tendrà lloc l'assemblea general de l'AMIPA del CEIP Santa Gertrudis amb el següent ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2. Estat de comptes.
3. Memòria de les activitats realitzades des de l'assemblea anterior.
4. Renovació de càrrecs de la Junta Directiva.
5. Torn lliure de paraula.

És molt important la vostra assistència i participació. Us esperam!

MERCAT SOLIDARI

El passat 23 de desembre celebràrem el mercat solidari de nadal al nostre centre per tal de continuar amb la participació en activitats solidàries del nostre centre.
Els alumnes de La cinquena galaxia han comptat els sous
i gràcies a la col.laboració de tots vosaltres hem recaptat 582.79€.
Aquests sous aniran destinats a l'apadrinament de n'Anand (Fundació Vicent Ferrer) i al Fons Pitiús (Xarxa de centres educatius solidaris). La resta anirà destinat a una altra entitat solidària pendent de concretar, ja us anirem informant.

Gràcies a tots per la vostra col.laboració!!!!!!!!

dimarts, 18 de gener de 2011

Ajudes de llibres de text i material didàctic 2010-2011

El passat dia 13 de gener va sortir publicada al BOIB la resolució per la qual es convoquen ajudes de llibres de text i material didàctic per al curs escolar 2010/2011. La quantia individual màxima serà de 105€.

- Les ajudes van destinades a les famílies dels alumnes de tots els cursos d’educació primària.
- La informació i el model oficial de sol·licitud referent a aquesta convocatòria la podeu trobar aquí o a la secretaria de l'escola.
- Les sol·licituds es presentaran a l'escola fins el dia 26 de gener de 2011.


Documentació que s'ha de presentar:
1.- Full “Annex II” de la convocatòria, correctament emplenat i signat. (El podeu demanar a secretaria)
2.- DNI, NIF o, en cas de ser estrangers, el NIE de tots el membres computables de la unitat familiar que tenguin 14 anys o més en data 31 de desembre de 2009.

Per a l’obtenció de punts cal presentar:
• Certificat d’ingressos de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) corresponent a l’any 2009, del pare i de la mare o dels tutors del sol·licitant.
- En cap cas no serà suficient per obtenir punts segons aquest criteri presentar el certificat que acredita que no s’està obligat a fer la declaració de renda si no s’acompanya d’un justificant d’ingressos.
- En cas de no poder presentar el certificat de l’AEAT, un certificat dels serveis socials en que es valori la situació econòmica de la unitat familiar.
• Fotocòpia del llibre de família amb tots els seus components. En cas de nul·litat, separació o divorci, s’ha d’acompanyar la sentència judicial que declari aquesta circumstància. La separació de fet ha d’acreditar-se mitjançant qualsevol documentació que la demostri.
• Certificat de convivència o empadronament al mateix domicili familiar, de:
- Fills que tenguin una edat inferior als 25 anys, o superior en cas de discapacitats físics o psíquics amb una grau igual o superior al 33 %.
- Ascendents familiars majors de 65 anys.
- Persona que mantengui una relació afectiva en condició de matrimoni o parella de fet o situació de fet estable.
En tot cas, s’ha de presentar un certificat d’ingressos de cada una de les persones assenyalades.
- Certificat d’empadronament i/o convivència.
- Certificat de distància entre el domicili familiar i l'escola o certificat de distància entre el domicili familiar i l’itinerari d’una ruta de transport escolar, expedit per l’ajuntament.
- Certificat o certificats de la declaració anual de l’IRPF corresponent a l’exercici 2009. Es pot autoritzar a l'Administració educativa a fer-ho o presentar els certificats on es facin constatar les caselles 455 i 465.
- Fotocòpia completa del llibre de família actualitzat. En els casos de nul·litat, separació o divorci s’ha de presentar la sentència judicial que ho declari i, també, el conveni regular que s’hi estableix. La separació de fet ha d’acreditar-se mitjançant qualsevol documentació que la demostri.

Parlant d'educació:una escola per a tothom

El proper dijous 20 de gener a les 20 h s'inicia un nou cicle de conferències sobre educació a Club Diario de Ibiza organitzat per l'Associació Pitiüsa per a la Renovació Pedagògica.
Inaugurarà el cicle Dolors Forteza amb una conferència sobre educació inclusiva. Continuarà Núria Alart que parlarà d'intel.ligències múltiples. Neus Santmartí tractarà el tema de l'avaluació de les competències bàsiques. Aníbal de la Torre se centrarà en la integració de les TIC en la feina diària. Tancarà el cicle Carles Monereo amb una visió de les funcions del professorat.

A continuació teniu el programa d'activitats:


dilluns, 10 de gener de 2011