dimecres, 5 de novembre de 2014

ELECCIONS CONSELL ESCOLAR:


Us informam que el Consell Escolar es renova per meitats cada dos anys, segons la normativa vigent. El  nostre centre durant el curs  20012/2013 va renovar la meitat corresponent, i aquest curs hem de renovar l’altra meitat.
                    Recordam que el Consell Escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa (pares i mares, alumnes, mestres i Ajuntament) els quals intervenen activament en el funcionament i govern del nostre centre.
 Al nostre centre, el Consell escolar està compost per: la  Directora, la Cap d’estudis, el Regidor/a o representant de l’Ajuntament, cinc mestres, cinc  pares o mares (un de l’AMIPA i quatre d’elegits/des), la Secretària, amb veu però sense vot i un  alumne de tercer cicle.
Ja estem dins del procés i aquí teniu el calendari:13/10/2014
Constitució de la Junta Electoral, aprovació dels censos, del  calendari i del model de paperetes.
16/10/2014

Informar a tota la comunitat educativa del calendari i del procés electoral.
Exposició pública en els taulers d’anuncis dels censos electorals i inici del període de reclamacions.

21/10/2014
A les 12:00 hores, final del termini de reclamacions als        
                censos provisionals.
24/10/2014
Reunió de la Junta Electoral si hi ha reclamacions als censos  per resoldre dites reclamacions.
27/10/2014
Publicació dels censos definitius. I comença el període de presentació de candidatures.
04/11/2014
A les 12:00 hores final del termini de presentació de
                candidatures
07/11/2014
Reunió Junta Electoral:
·         Proclamació Provisional de candidatures.
·         Sorteig dels membres de les meses electorals.
·         Sol·licitud del representant de l’Ajuntament i de l’AMIPA.
12/11/2014
Publicació i comunicació de les candidatures provisionals i  dels  resultats dels sorteigs de les meses electorals.

17/11/2014
A les 12:00 hores final del termini de reclamacions a les   
                 candidatures provisionals.

20/11/2014
Reunió de la Junta Electoral si hi ha reclamacions, per resoldre dites reclamacions.

20/11/2014
Publicació de les candidatures definitives i inici de la
Campanya Electoral. Per als pares i mares que vulguin exercir el vot per correu podran
sol·licitar els sobres i les paperetes  a secretaria.
20/11/2014
Convocatòria Claustre Extraordinari per a les eleccions.

24/11/2014
A les 12:00 hores termini per sol·licitar l’acreditació com a
 supervisor . Fi del termini per sol·licitar el vot per correu.

27/11/2014
Claustre extraordinari per a l’elecció del professorat, a les 8:00 hores. Sorteig en acabar l’escrutini si hi ha empats.

01/12/2014
Elecció pares i mares. Sorteig en acabar  l’escrutini si hi ha empats.

04/12/2014
Reunió Junta Electoral:
·         Proclamació dels candidats electes.

04/12/2014
Convocatòria del nou Consell Escolar.

Abans del
 12/12/2014
Sessió de constitució del nou Consell Escolar.

Abans del
19/12/2014
Remissió de les actes de les eleccions a la Conselleria.