dimecres, 14 de novembre de 2012

BEQUES:Us comuniquem que s’han convocat ajudes individualitzades de transport escolar pels alumnes d’Educació Infantil, d’Educació Primària i Secundaria Obligatoria què compleixin totes i cada una de les següents condicions:

  1. Cursar estudis d’educació infantil (3-6 anys),  educació primària o secundaria obligatòria en un centre públic.
  2. No poder fer ús de les rutes de transport escolar  contractades per l’Administració  educativa.
  3. Tenir domicili familiar situat a 3 o més  km de distància del centre on estigui matriculat.
  4. Tenir el quocient resultant de dividir tots els ingressos dels  membres que en formen part de la unitat familiar no superiors a 5500 euros. Aquest criteri no serà d’aplicació als supòsits d’alumnat d’educació infantil que al seu terme municipal no hi hagi cap centre públic que imparteixi aquest ensenyament.
  5. Haver presentat la sol·licitud i la documentació requerida en els terminis establerts. 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:
a)     Certificat d’empadronament i/o convivència.
b)     Certificat de distància expedit per l’Ajuntament que acrediti la distaància entre el domicili familiar i el centre educatiu o
certificat de distància entre el domicili familiar i l’itinerari d’una ruta de transport escolar.
c)     Amb relació a la renda de la unitat familiar, l’Administració educativa
sol·licitarà de l’Agència estatal de l’Administració Tributària el certificat de la declaració anual de l’IRPF corresponent a l’exercici 2011 als efectes pertinents.
En el cas que l’interessat expressés la seva negativa per aquesta consulta haurà de presentar el/s certificat/s de l’Agència estatal de l’Administració Tributària on es faci constar la casella 455 i 465 de la declaració de l’IRPF de l’exercici 2011 del pare i/o la mare o dels tutors del sol·licitant, segons el cas. En els casos de nul·litat matrimonial, separació o divorci, es tindrà en compte la renda de qui ostenti l’exercici de la guarda i custòdia; en el supòsit que sigui compartida, es tindrà en compte la dels dos progenitors.
En cap cas no serà suficient per a aquest criteri la presentació del certificat lliurat per l’AEAT que acrediti que no s’està obligat a fer la declaració de la renda, si no s’hi adjunta un justificant d’ingressos.
En cas que la familia no pugui presentar el certificat de l’AEAT per no estar inscrita en els seus registres, haurà de presentar un certificat de serveis socials on es valori la situació econòmica de la unitat familiar.
d)     Fotocòpia del llibre de família actualitzat amb tots els seus components. En els casos de nul·litat, separació o divorci s’ha de presentar la sentencia judicial que ho declari, com també el conveni regular que s’hi estableix. La separació de fet ha d’acreditar-se mitjançant qualsevol documentació que la demostri.
e)     Sol·licitud normalitzada.

Les sol·licituds es poden recollir a la secretaria del centre o baixar en el següent enllaç http://dgplacen.caib.es (Govern, c. D’educació, cultura i universitats, organització, Direcció General de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives

 Es fixa com a data límit per a la presentació de la sol·licitud el dia 20  de novembre de 2012. L’horari de secretària per poder entregar la documentació és de dilluns a dimecres de 9 a 9:40h, dijous de 13 a 14h.