dimarts, 22 de març de 2011

ADMISSIÓ ALUMNES CURS 11-12

Estam a punt d'encetar un nou procés d'admissió d'alumnes pel curs que ve, 2011-2012. A continuació us presentam el calendari d'aquest procés com la documentació bàsica a presentar.

ADMISSIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
Presentació de sol.icituds:
del 11/04/11 al 03/05/11

Llistes provisionals d’ admesos:
27/05/11

Reclamacions:
de l’27/05/15 al 31/05/11

Resolució de les reclamacions:
01/06/11

Llistes definitives:
15/06/11

Matriculació educació infantil i primària:
del 16/06/11 al 17/06/11

DOCUMENTACIÓ BÀSICA:
- Sol·licitud degudament emplenada. (Podeu descarregar l'imprés a l'enllaç).
- Còpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne, o de la pàgina del llibre de família on figura.
- Còpia del DNI, NIE o passaport del pare i de la mare o dels tutors legals de l’alumne.

DOCUMENTACIÓ A EFECTES DE BAREM:
* Certificat d'empadronament.
* Certificat de lloc de feina.

* Certificat de germans al centre.

* Certificat de família nombrosa.

* Certificat de discapacitat.

Més informació sobre el procés i les escoles a : www.dgplacen.caib.es

Us recordam que l'horari d'admissió serà de dilluns a divendres de 9 a 9:40 i dimarts i divendres d'1 a 1:50 a l'edifici de primària.